12312412

Wartość projektu: 2 494 423,69

Wkład Funduszy Europejskich: 2 369 702,50

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o.
Zaprasza do udziału w  BEZPŁATNYCH szkoleniach w ramach projektu pn.

„Mój potencjał – Moja szansa”

 

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracyDziałanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociuPoddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności dozatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Realizacja projektu: 01.04.2020 r. – 31.03.2022 r.

Grupę docelową projektu stanowią 96 osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):
a) osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
– osoby w wieku 50 lat i więcej;
– kobiety;
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach.

b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO WSL 2014-2020, tj.:
– reemigranci (w tym również repatrianci);
– imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
– osoby ubogie pracujące;
– osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
– osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W ramach projektu, przewidziane jest następujące wsparcie:

  • Indywidualne Doradztwo Zawodowe – indywidualna identyfikacja potrzeb, analiza potencjału i predyspozycji uczestników, możliwości rozwoju oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
  • Pośrednictwo pracy w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,
  • szkolenia zawodowe, językowe zgodne z opracowanym Indywidualnym Planem Działania:, j. angielski, prawo jazdy kat. C, KWP, Specjalistyczne metody i techniki ewakuacji w sytuacjach kryzysowych w obszarze ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego oraz kurs obsługi sprzętu wysokościowego i alpinistycznego wraz z kursem pierwszej pomocy przedmedycznej, kurs radzenia sobie ze stresem;
  • dla części uczestników projektu 3 – miesięczny staż zawodowy.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

  • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek podczas szkoleń,
  • egzaminy zewnętrzne po szkoleniach,
  • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu
  • ubezpieczenie NNW na czas trwania stażu zawodowego.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 96 mieszkańców woj. śląskiego.

Biuro Projektu czynne:
poniedziałek- piątek w godz.  8:00 – 16:00
oddział NCKU , ul. Świerczyny 72,  41-400 Mysłowice  pok. nr 5
tel. 32 222-17-61

REKRUTACJA, zapisy, informacje:
Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o.
oddział NCKU: ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice
tel. 32 222 17 61


Regulamin uczestnictwa w Projekcie Pobierz
Oświadczenie o dochodach Pobierz
Formularz rekrutacyjny Pobierz
RODO Pobierz
Zaświadczenie o dochodach Pobierz
Umowa uczestnictwa w projekcie Pobierz