logo2018

Wartość projektu: 4 439 297,54
Wkład Funduszy Europejskich: 4 217 332,66

REKRUTACJA OTWARTA

 

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. (Lider projektu) wraz Bytomskim Klubem Samorządowym (Partnerem projektu)
Zapraszają do udziału w  BEZPŁATNYCH szkoleniach w ramach projektu pn.

„Wykorzystaj swój potencjał! Popraw swoją sytuację na rynku pracy”

Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Realizacja projektu: 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Grupę docelową projektu stanowią 216 osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):

 1. a) osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
  – osoby w wieku 50 lat i więcej;
  – kobiety;
  – osoby z niepełnosprawnościami;
  – osoby długotrwale bezrobotne;
  – osoby o niskich kwalifikacjach.
 2. b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO, tj.:
  – reemigranci (w tym również repatrianci);
  – imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
  – osoby ubogie pracujące;
  – osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  – osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 W ramach projektu, zapewniamy:

– wsparcie doradcze tj.:

 • Przygotowanie IPD(sesje indywidualne);
 • Pośrednictwo pracy;

– szkolenia wraz z egzaminem zgodne z IPD tj:

 • szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe;
 • szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikowanych;
 • szkolenia umiejętności „miękkich”;
 • szkolenia IT;

 – staże zawodowe;

W ramach projektu Uczestnicy otrzymują:

 • ubezpieczenie NNW;
 • stypendium szkoleniowe;
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenie;
 • catering.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia u osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) pozostających bez zatrudnienia oraz poprawę sytuacji zawodowej
u osób zatrudnionych na umowach krótkotrwałych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ubogich pracujących oraz imigrantów. reemigrantów, osób odchodzących
z rolnictwa.

Biuro Projektu czynne:
poniedziałek, , środa , piątek w godz.  8:00 – 16:00
oraz wtorek, czwartek w godz. 10:00 – 18:00
oddział NCKU , ul. Świerczyny 72,  41-400 Mysłowice  pok. nr 5
tel. 32 222-17-61

 

REKRUTACJAzapisy, informacje:
Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o.
oddział NCKU: ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice
tel. 32 222 17 61


Regulamin uczestnictwa w Projekcie Pobierz
Formularz zgłoszeniowy Pobierz
Zaświadczenie pracodawcy Pobierz
Oświadczenie o dochodach Pobierz
Oświadczenie osoby aplikującej Pobierz