logo2018

 

Wartość projektu: 2 911 982,30

Wkład Funduszy Europejskich: 2 766 383,18

REKRUTACJA OTWARTA

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. (Lider projektu) wraz z Ośrodkiem Szkoleń Zawodowych „Diagno-Test” Sp. z o.o.  (Partner projektu)
Zaprasza do udziału w  BEZPŁATNYCH szkoleniach w ramach projektu pn.

„Pora na karierę! Rozwiń swój potencjał”

Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy Działanie: 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Realizacja projektu: 01.01.2021 r. – 30.06.2023 r.

Grupę docelową projektu stanowią 96 osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):
a) osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
– osoby w wieku 50 lat i więcej;
– kobiety;
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby o niskich kwalifikacjach.

 1. b) pozostałe grupy, zidentyfikowane w ramach RPO WSL 2014-2020, tj.:
  – reemigranci (w tym również repatrianci);
  – imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia);
  – osoby ubogie pracujące;
  – osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
  – osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.

W ramach projektu, przewidziane jest następujące wsparcie:

 • Indywidualne Doradztwo Zawodowe – indywidualna identyfikacja potrzeb, analiza potencjału i predyspozycji uczestników, możliwości rozwoju oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego;
 • Pośrednictwo pracy w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,
 • Szkolenia/ kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe, zgodne z opracowanym Indywidualnym Planem Działania
 • Szkolenia z zakresu IT: Tworzenie aplikacji internetowych , Tworzenie stron www, Grafika komputerowa PHOTOSHOP zgodne z opracowanym Indywidualnym Planem Działania
 • Szkolenia z zakresu umiejętności miękkich: Trening asertywności , Radzenie sobie ze stresem  zgodne z opracowanym Indywidualnym Planem Działania
 • dla części uczestników projektu 3 – miesięczny staż zawodowy.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

 • wymagane dla danego kursu i stażu badania lekarskie,
 • materiały szkoleniowe,
 • catering podczas szkoleń,
 • egzaminy zewnętrzne po szkoleniach,
 • stypendium za udział w szkoleniach zawodowych i stażu
 • ubezpieczenie NNW na czas trwania stażu zawodowego.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 96 mieszkańców woj. Śląskiego.

Biuro Projektu czynne:
poniedziałek, środa , piątek w godz.  8:00 – 16:00
oraz wtorek, czwartek w godz. 10:00 – 18:00
oddział NCKU , ul. Świerczyny 72,  41-400 Mysłowice  pok. nr 5
tel. 32 222-17-61

 

REKRUTACJAzapisy, informacje:
Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o.
oddział NCKU: ul. Świerczyny 72, 41-400 Mysłowice
tel. 32 222 17 61


Regulamin uczestnictwa w Projekcie Pobierz
Formularz zgłoszeniowy Pobierz
Zaświadczenie pracodawcy Pobierz
Oświadczenie o dochodach Pobierz
Oświadczenie osoby aplikującej Pobierz