logo2018

Projekt „Nowe perspektywy zawodowe szansą na ponowne zatrudnienie” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy
(działania z zakresu outplacementu) dla poddziałania: 7.4.2. Outplacement – konkurs

Wartość projektu: 4 438 551,50  Wkład Funduszy Europejskich: 4 438 551,50

Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego Sp. z o.o. w partnerstwie  z  Ośrodkiem Szkoleń Zawodowych „Diagno-Test” Sp. z o.o.  zapraszają do udziału w  projekcie pn.

 „Nowe perspektywy zawodowe szansą na ponowne zatrudnienie”

Celem  głównym projektu  jest znalezienie/kontynuacja stałego zatrudnienia przez min. 273 ucz. (z min.340 ucz – w tym 50K) z województwa śląskiego, które utraciły pracę do 6 mies. lub są w okresie wypowiedzenia umowy z winy leżącej po stronie zakładu pracy poprzez zindywidualizowane wsparcie doradcze, szkoleniowe, dostosowanie do indywidualnych potrzeb UP wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu, które zidentyfikowane zostaną jako niezbędne do znalezienia zatrudnienia w okresie od 01.01.2019 – 31.12.2021r.

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 – 31.12.2021 r. 

W ramach projektu dla uczestników przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:

 • Indywidualne Sesje Psychologiczne (3 godz./osobę)
 • Indywidualne Doradztwo Zawodowe wraz z przygotowaniem IPD (4,5 godz./osobę)
 • Indywidualne sesje z coachem(4 godz./osobę)
 • Szkolenia zawodowe zgodnie z IPD
 • Staż zawodowy

W ramach projektu uczestnicy maja zapewnione:

 • materiały szkoleniowe
 • poczęstunek podczas szkoleń
 • ubezpieczenie NNW
 • zwrot kosztów dojazdu
 • egzaminy zewnetrzne po szkoleniach zawodowych
 • stypendium szkoleniowe , stypendium stażowe

Projekt realizowany jest zgodnie z zasada równości szans i niedyskryminacji a także równości szans

kobiet i mężczyzn.

Rekrutacja, szczegółowe informacje:

Biuro projektu:
Odział Niepublicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego  Sp. z o.o.
41-400 Mysłowice, ul. Świerczyny 72

tel. 32 222 17 61
e-mail: biuro@ncku.pl


Regulamin uczestnictwa w Projekcie Pobierz
Formularz rekrutacyjny Pobierz
Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie Pobierz
Zaświadczenie pracodawcy Pobierz
Zaświadczenie pracodawcy o nieprzedłużeniu umowy Pobierz